Para ter en conta.VMNI

Para ter en conta.VMNI

.

Os autores da bibliografía consultada para a elaboración deste procedemento, amparados polas sociedades científicas que avalan os documentos que eles asinan, fan as seguintes recomendacións:

 • Vixíe a integridade da pel e das mucosas, segundo o protocolo de prevención de UPP: cambie os puntos de apoio da interfase, para evitar a presión cutánea continua, e controle a presión de axuste, para evitar unha presión excesiva. É moi importante realizar unha correcta protección nas zonas de maior presión.
 • Á hora de colocar o arnés, debe permitirse o paso de dous dedos entre este e a pel do paciente.
 • Sexa cal sexa a interfase elixida, a primeira valoración da pel e das mucosas debe de facerse despois de 2-4 horas de iniciada a VMNI e cada 4 horas a partir dese momento, ou antes se procedese.
 • Recoméndase retirar a interfase como mínimo 10 minutos cada 12 horas, como máximo, para garantir a osixenación da pel e das mucosas.
 • Ás 24 horas da VMNI débese valorar a estratexia de rotación da interfase, se esta continúa sendo necesaria de forma continuada, porque os apósitos deixan de ser protectores de posibles lesións.
 • As lesións cutáneas pódense previr protexendo os puntos de presión con apósitos poliméricos ou hidrocoloides. Non existe evidencia da superioridade dun apósito sobre outro, aínda que si se demostrou que o uso dun apósito fronte a non utilizalo melloraba a incidencia de lesións durante a VMNI; a elección terapéutica debe basearse no coñecemento do produto por parte do profesional. Calquera deles si diminúe a presión e a fricción, evitando o desprazamento da máscara por humidade ou polo peso da gravidade, e proporciónalle maior confort ao paciente. Os criterios que deberá valorar á hora de escoller un ou outro serán a súa capacidade para manter o leito da ferida coa humidade adecuada, a necesidade de abordar a carga bacteriana, a natureza e o volume do exudado, o estado do tecido do leito ulceral, o estado da pel periulceral, o tamaño da lesión, a súa profundidade e localización, a presencia de túneles e /ou cavitacións e a compatibilidade cos dispositivos clínicos utilizados.
 • Protexa a derme con ácidos graxos hiperosixenados nas zonas de contacto coa interfase e con apósitos de escuma ou hidrocoloides na ponte nasal. Existen incluso apósitos con base de silicona específicos para esta función. A rotación da interfase tamén contribúe a evitar as lesións.
 • Deben pasar dous dedos entre o arnés e a pel da cara. A presión do arnés sobre a máscara debe repartirse de forma uniforme. Para isto, débese colocar entre dúas persoas, unha a cada lado do paciente: colócase o arnés pola parte posterior da cabeza, posiciónase a máscara no seu lugar e vanse axustando as correas do arnés sen tensión excesiva, ata que a máscara quede ben acoplada.
 • Débense vixiar os desprazamentos laterais da máscara e evitar, no posible, un aumento de presión en calquera dos puntos onde vai ancorada e nas zonas de apoio.
 • A máscara facial é a interfase que menos lesións cutáneas asociadas a dispositivos clínicos relacionadas coa VMNI provoca e a mellor tolerada.
 • No paciente crítico, cando hai lesións, o primeiro é retirar a interfase que provoca presión sobre a pel danada, tratar a infección e xestionar o exudado, se procede, e estimular a pel perilesional. Recoméndase como alternativa o Helmet®, co que tamén hai que protexer as zonas de contacto do colar ríxido coa pel con escumas, para diminuír a presión: o Helmet® evita o efecto presión e cizalla da interfase sobre a pel danada, cando é necesario continuar coa VMNI.
 • Débese identificar na escala Braden calquera cambio que se presente respecto do risco de que se produzan úlceras por presión.
 • A pel que se encontra baixo os dispositivos debe manterse limpa e seca.
 • Comprobe periodicamente o respirador e as conexións, para evitar fugas aéreas.
 • As fugas aéreas aparecerán en todos os pacientes sometidos a ventilación mecánica non invasiva, tanto en pacientes pediátricos coma en pacientes adultos. Poden ser provocadas por un tamaño inapropiado da máscara, por mal axuste, pola sonda nasogástrica. É importante detectalas e corrixilas o antes posible porque poden provocar hipoxia e hipoventilación, que terán como consecuencia a perda ou o descenso de volume realmente efectivo. Debe vixiarse en cada quenda de traballo, ou antes, se procede, a posición correcta da máscara, para evitar que se produzan.
 • No caso de que o paciente utilice prótese dental, recoméndase que a manteña posta, para diminuír o risco de fugas.
 • Valore se hai signos de dificultade respiratoria: dispnea, taquicardia, cianose, uso de músculos accesorios, sudación, cambios no nivel de consciencia e no estado mental.
 • Observe e valore se se presenta dor, náuseas, vómitos, expectoración; valore a saturación de osíxeno, FR, FC, PA e Tª.
 • Aspire as secrecións cando o paciente non sexa capaz de expulsalas pola súa conta.
 • Vixíe a posible distensión abdominal e, en caso necesario, valore a necesidade de colocar unha sonda nasogástrica.
 • Observe o movemento da parede torácica.
 • Programe, se é posible, pausas durante a VMNI para a alimentación, a hidratación, o descanso, a hixiene bucal, nasal e ocular e a drenaxe de secrecións.
 • Valore a realización de técnicas de fisioterapia respiratoria para favorecer a expectoración, cando corresponda.
 • Manteña hidratadas a cara e as mucosas (non utilice vaselina nin cremas oleosas).
 • Insista na necesidade de levar a cabo a hixiene bucal despois de cada comida; se fose necesario, axúdelle.
 • Vixíe se hai signos de conxuntivite iatroxénica, polas fugas aéreas cara aos ollos: realice a hixiene dos ollos e administre lágrimas artificiais ou soro fisiolóxico.
 • Vixíe a sequidade da mucosa oronasal, a rinite, se se chega a producir incluso epistaxe, se se presenta unha otalxia.
 • Revise os axustes do ventilador mecánico todos os días e cada vez que se retire.Baleire a auga da condensación das tubuladuras cada vez que se requira.
 • Utilice un humidificador limpo cando se cambien os circuítos.
 • Encha o humidificador cada 24 h con auga destilada ata o nivel que indique o fabricante. 
 • Informe se o equipo non funciona de forma adecuada ou se emite ruídos estraños. 
 • Manteña o exterior limpo, libre de obxectos ao seu redor que impidan a correcta ventilación.
 • Recoméndase cambiar os circuítos externos unha vez á semana e con maior frecuencia se o enfermo ten abundantes secrecións.
 • Valore o cambio de tamaño ou o tipo de interfase segundo a evolución clínica e os requirimentos do enfermo ou ante signos de desadaptación.
 • Limpe periodicamente a interfase.
 • Fomente a inxestión adecuada de líquidos e substancias nutritivas.
 •  Valore sempre a sensación de claustrofobia que poida producir a interfase.