Temperatura oral

Temperatura oral

.

 
  1. Comprobar a identidade do paciente, segundo o procedemento de aplicación no Servizo Galego de Saúde.
  2. Identificarnos con nome e apelidos.
  3. Respectar a intimidade do enfermo e gardar confidencialidade dos seus datos.
  4. Informar o paciente e/ou o coidador principal do procedemento que se vai realizar e solicitarlle a súa colaboración, se é posible, recalcar a súa utilidade, usar unha linguaxe comprensible e resolver as súas dúbidas e temores. No caso de pacientes pediátricos explicarlle o procedemento aos pais (Categoría IB).
  5. Solicitar o seu consentimento de forma verbal, sempre que sexa posible.
  6. Identificar os profesionais sanitarios que van intervir no procedemento.
  7. Realizar hixiene de mans con solución hidroalcohólica segundo procedemento. Non é preciso o uso de guantes agás existencia de feridas ou risco de exposición a fluídos corporais. A suor non é considerada de risco biolóxico.
  8. Proceder á toma da Tª